Skip to main content

Duurzaam ondernemen

De Groep is een moderne en professionele organisatie met een lange en sterke staat van dienst. De Groep wordt beschouwd als een van de prominente horeca-cateraars in Rotterdam en de omliggende regio en staat bekend om haar creatieve proces  van horeca & cateringdiensten, samen met een eersteklas klantbenadering.

We hebben een hoge verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap. We streven er voortdurend naar om een ​​ondernemende, gerespecteerde en betrouwbare organisatie te zijn die een duurzame bijdrage levert aan de samenleving. In het belang van onze stakeholders handhaven we de hoogste ethische normen in alle aspecten van ons bedrijf.

In overeenstemming met wettelijke voorschriften en ten aanzien van alle belanghebbenden is het de verantwoordelijkheid van ons bedrijf om voortdurend duurzame praktijken na te streven en toe te passen.

Het MVO-beleid van de Groep omvat de volgende aspecten:

• Integriteit en wettelijke naleving
• Activa, gegevensverwerking en informatie
• Arbeidsomstandigheden en werkomgeving
• Milieu
• Community

Integriteit en compliance

Integriteit
De integriteit van het bedrijf wordt als een groot voordeel beschouwd. Onze integriteit moet buiten alle twijfel staan ​​en is gebaseerd op het feit dat we het juiste doen. Dit is wat ons de reputatie heeft opgeleverd die we vandaag hebben.

We verdienen geloofwaardigheid bij onze klanten en leveranciers door onze beloften na te komen, eerlijk en integer te handelen en onze bedrijfsdoelen na te streven door middel van ethisch en professioneel gedrag.

Wettelijke naleving
Gezien onze sociale rol is het absoluut noodzakelijk dat de Vennootschap en haar personeel niet alleen voldoen aan de wet- en regelgeving van de sector waarin zij actief is, maar ook aan de waarden en normen die van toepassing zijn binnen de Onderneming en vastgelegd zijn in interne richtlijnen (personeelshandboek).

We hechten waarde aan integriteit en eerlijkheid in onze relaties met onze stakeholders. We verwachten ook integriteit en betrouwbaarheid van onze zakelijke partners, inclusief klanten en leveranciers.

Het bedrijf houdt zich aan de lokale wetgeving, industriële minimumnormen, ILO- en VN-conventies en andere wettelijke vereisten en ondersteunt de principes van vrij ondernemerschap en eerlijke concurrentie.

Voedselveiligheid en transparantie
De Groep koopt, slaat op, verwerkt en verkoopt voedingsproducten. Het handhaven en naleven van voedselveiligheidsnormen (HACCP) en transparantie met betrekking tot voedselproducten zijn een prioriteit binnen het bedrijf. Alle voedselproducten die worden gekocht, zijn onderworpen aan uitgebreide kwaliteitscontroles, worden met de grootste zorg behandeld en worden opgeslagen in geconditioneerde omgevingen.

De juiste omgang met voedsel is een topprioriteit binnen de organisatie. Het bedrijf heeft een risicobeheersysteem voor voedselverwerking op zijn plaats in volledige overeenstemming met HACCP (Hazard Analysis and Critical Control points).

Alle personeelsleden van het bedrijf hebben (of zijn verplicht) een certificaat voor sociale hygiëne en HACCP en allergenen

Alle nalevings- en veiligheidsprocedures worden streng gecontroleerd, met speciale aandacht voor risicovolle producten, zoals vlees en gevogelte.

Activa, gegevensverwerking en informatie

Zaken beveiligen
Conform de interne richtlijnen wordt van medewerkers verwacht dat het de nodige zorgvuldigheid in acht neemt bij het omgaan met apparatuur en alle procedures en plannen van het bedrijf met betrekking tot het handhaven van de veiligheid en privacy van deze bronnen.

Privacy
In het kader van toepasselijke wet- en regelgeving wordt de privacy van alle stakeholders van het bedrijf gerespecteerd. Bij het uitvoeren van onze activiteiten verzamelen we gegevens van klanten, leveranciers, concurrenten en andere derde partijen. Deze gegevens worden altijd als vertrouwelijk behandeld en worden alleen gebruikt voor professionele doeleinden die specifiek verband houden met de activiteiten van het bedrijf en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Relaties met Stakeholders
Het bedrijf erkent het belang om belanghebbenden te voorzien van betrouwbare, eerlijke en transparante informatie.

De integriteit van bedrijfsinformatie, rapporten en updates is gebaseerd op geldigheid, nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid en begrijpelijkheid. Arbeidsomstandigheden en werkomgeving

Veiligheid, kwaliteit en persoonlijk welzijn

De werknemers van het bedrijf hebben recht op een gezonde en veilige werkplek.

Dit omvat het gebruik van veilige gereedschappen en apparatuur, veiligheidsprocedures en bedrijfsbeleid.

De goede arbeidsomstandigheden en de positieve werksfeer binnen onze organisatie dragen bij aan de algemene motivatie en effectiviteit van de onderneming, evenals aan het structureel lage gemiddelde ziekteverzuim.

Werkuren
Alle werknemers hebben standaard werktijden, gebaseerd op lokale voorschriften en industrie standaarden en in overeenstemming met de ILO-conventies.

Vergoeding
Alle werknemers ontvangen een billijke vergoeding voor hun werk in overeenstemming met de minimumvereisten zoals gespecificeerd door de Nederlandse wetgeving en de industrie standaarden, alsook door IAO-conventies op het minimum.

Andere arbeids- en mensenrechten
Het bedrijf is een modern en professioneel bedrijf dat zich houdt aan nationale wetten, regels en voorschriften. Alle medewerkers krijgen de best mogelijke voorwaarden.

Ons bedrijf respecteert de mensenrechten en behandelt mensen met respect en waardigheid. De Groep is nooit betrokken bij kinderarbeid of dwangarbeid.

Milieu

De Groep zorgt goed voor het milieu door meer te doen dan vereist door lokale milieuregels. Telkens wanneer mogelijke praktijken van reductie, hergebruik, recycling en terugwinning worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de hulpbronnen op de meest milieuvriendelijke en voorzichtige manier worden gebruikt.

Investeringen en gebruik van middelen en materiaal
De groep zet zich in voor het behoud van de gezondheid en bescherming van het milieu in de ruimste zin van het woord en erkent dat bepaalde middelen eindig zijn en op verantwoorde wijze moeten worden gebruikt. Wij streven ernaar om het gebruik van eindige middelen in al onze zakelijke ondernemingen te beperken.

Hiertoe nemen we de voorzorg aanpak om het gebruik van materialen en methoden te vermijden die milieu- en gezondheidsrisico’s inhouden wanneer geschikte alternatieven beschikbaar zijn.

Bij het kiezen van bedrijfsinvesteringen zoeken we altijd naar duurzame oplossingen en proberen we zowel financieel rendement als sociaal welzijn te maximaliseren.

Investeringen worden uitgevoerd in overeenstemming met de modernste normen, waaronder het besparen van energie en het gebruik van gerecycled materiaal.

Bij het in gebruik nemen van investeringen is het doel altijd om de CO2-uitstoot te verminderen. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in de bestelwagen van de Groep. Alle bedrijfsvoertuigen zijn relatief jong (2014) en worden gekocht vanwege de lage CO2-uitstoot.

Inpak materiaal
Het bedrijf maakt gebruik van milieuvriendelijke en herbruikbare verpakkingsmaterialen en houdt zich aan de richtlijnen “verpakken en verpakken” van het EU-beleid. De belangrijkste leverancier op dit gebied is ZNP-verpakkingen.

Afvalbeheer
Het algemene beleid van de Groep is om afval zo veel mogelijk te beperken. Vooral als het gaat om voedselverspilling, stelt het bedrijf met trots vast dat het afval ver onder de industriële normen ligt.

Het resterende afval wordt uitbesteed aan een professioneel recyclingbedrijf (Van Viet). Het operationele afval wordt verzameld bij het bedrijf, samengeperst in speciale persen voor voedsel, papier en algemene (gemengde) afval en waar mogelijk gerecycled.

De verspilling van vet en olie wordt opgevangen in speciale vet- en olieverwijderingstanks die leeg zijn en tweemaal per jaar worden schoongemaakt. Olie wordt geregenereerd in biobrandstoffen.

Het gebruik van zware metalen, aluminium, PVC of op de zwarte lijst geplaatste stoffen wordt zoveel mogelijk beperkt.

Doorlopende instructies aan het personeel van het bedrijf vergroten het bewustzijn van goede afvalverwerking en afvalvermindering en verankering ervan in de bedrijfscultuur.

Energieverbruik en CO2-reductie
Binnen de kantoren van het bedrijf gebruiken we spaarlampen of led-verlichting. Het personeel is geïnstrueerd om het gebruik van energie te beperken en getraind om lichten uit te schakelen wanneer ze niet nodig zijn. Het managementpersoneel is zeer strikt in het beheersen van dit energiebesparingsbeleid.

Het bedrijf heeft een langetermijncontract voor de levering van groene energie.

Gemeenschap

Als een van de meer prominente horeca-cateraars in de regio geloven wij in het optreden als een verantwoordelijke bedrijfsburger. Ons bedrijf ondersteunt activiteiten die het leven verbeteren van mensen in de gemeenschappen waarin onze werknemers wonen en werken. Deze activiteiten kunnen bestaan ​​uit onderwijs, gezondheidszorg, gemeenschapsopbouw, infrastructuur of natuurontwikkeling. Medewerkers worden aangemoedigd om actief deel te nemen aan gemeenschapsprogramma’s. Van managers wordt verwacht dat zij hun werknemers de mogelijkheid bieden om een ​​actieve rol in de samenleving te spelen, bijvoorbeeld door middel van gemeenschaps- of onderwijsprogramma’s, tenzij deelname aan deze activiteiten een belangenconflict zou veroorzaken.

Onderwijs
Het bedrijf is een goedgekeurd leerbedrijf voor Aequor. Het bedrijf beschouwt onderwijs als een belangrijke factor voor persoonlijke ontwikkeling en heeft een sterke ambitie om jonge potentiëlen te trainen en kennis te delen.

Goed doel
De Groep staat open voor het verstrekken van fondsen voor goede doelen, maar heeft ervoor gekozen om dit op een gerichte manier te doen door lokale projecten en liefdadigheidsinitiatieven te sponsoren. Een goed voorbeeld is onze jaarlijkse hulp aan de ‘Stichting Roparun’.